(30.06.2017) Chương trình nhịp cầu nhà nông tại Đức Trọng