Đảm bảo tiêu chí môi trường bền vững trong xây dựng nông thôn mới

Đảm bảo tiêu chí môi trường bền vững trong xây dựng nông thôn mới

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cũng như các địa phương và người dân trên địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định luôn quan tâm, coi trọng nhiệm vụ cải thiện, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi ...