Phát triển bền vững cao su Việt Nam: ‘Đừng thấy khó mà bỏ’

Phát triển bền vững cao su Việt Nam: ‘Đừng thấy khó mà bỏ’

Sau hơn 100 năm phát triển, ngành cao su hiện đang là một trong những ngành sản xuất nông lâm nghiệp quan trọng của Việt Nam, cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, với nhiều biến động từ tình hình thế giới, ngành cao su ở nước ta đang gặp nhiều khó khăn và thách thức.